Daughter of the King!
  
 
  
  
  
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
  
 
    
         
 
 
 
 
   

 

 

 

De mens als kroon van Gods schepping
 
 
 
 
 
De mens als kroon van Gods schepping  

“Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd”. (Psalm 8:4-7).
Voor een oprecht levende christen bestaat er geen enkele twijfel over het feit dat wat David hier in Psalm 23 zegt over de mens voor honderd procent waar is. De mens is de kroon van Gods schepping. Nu kan men de Bijbel kritisch gaan lezen en gemakkelijk opmerken: ‘Wat moeten we nu nog met zo’n psalm? Daarin kunnen we toch ook duidelijk lezen dat David nog niet eens wist dat de aarde een ronde bol was evenals de zon en andere planeten. Dus wat hij verder opmerkt heeft daarom ook geen waarde...’. Dan gaan we voorbij aan alles wat we in het Nieuwe Testament kunnen lezen en door de komst van Jezus werd geopenbaard. En wat er verder gebeurde nadat op de Pinksterdag Gods Geest werd uitgestort en vanaf dat moment tot openbaring kwam in allen die gingen geloven. Een waarachtig christen, die vol is van Gods Geest, laat zich daarom ook niet afleiden of in de war brengen door de velen die beweren dat God niet bestaat, althans zich niet geopenbaard heeft in zijn Zoon, Jezus Christus. 

De visie van David David had in zijn tijd al de duidelijke visie hoe God de mens beschouwde als kroon van de schepping. Hij merkte op hoe de mens ‘bijna goddelijk’ werd gemaakt (vert. NBG). De nieuwe bijbelvertaling zegt: “U hebt hem bijna een god gemaakt”. David voegt er nog aan toe dat de mens ‘gekroond’ werd met heerlijkheid en luister’ (NBV: ‘glans en glorie’). Dat de nieuwtestamentische gelovigen van de begintijd ook een duidelijk beeld van God hadden blijkt bijvoorbeeld uit wat Paulus zegt toen hij te Athene was. Daar merkte hij onder andere op dat “als wij uit God voortkomen, we niet mogen denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen”. Paulus merkt verder nog op dat God een dag heeft bepaald waarop hij een “rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man (Jezus) gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan” (Hand. 17:29-31).

Gods reddende kracht Paulus schaamt zich niet voor het evangelie van Jezus Christus, “want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven” (Rom. 1:16). Hij merkt verder nog op dat Gods onzichtbare eigenschappen vanaf de schepping zichtbaar zijn in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar” (vs. 20). Ook Petrus schrijft daarover, bijvoorbeeld als hij opmerkt dat “zijn goddelijke macht ons alles geschonken heeft wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht” (2 Petr. 1:3). Waarachtige christenen schuiven elke twijfel aan de kant. Zij weten door Gods Geest die in hen is hoe wij als nieuwe mensen in Christus door God gekroond zijn om de hoogste vorm van zijn scheppingswerk op de juiste wijze te vertegenwoordigen. Zijn Geest stimuleert het dagelijks verlangen in ons om invulling te geven aan deze geweldige taak. Zolang wij in een lichaam van vlees en bloed in deze wereld zijn willen wij daarom een levend getuige van Hem en zijn Koninkrijk zijn!
 
door Gert-Jan DoorninkReacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Daughter of the King!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
  
 
Daughter of the King - Lyrics
Jenny Phillips
 
Do you wonder if
He knows who you are?
Do you wonder if
He knows the secret pleadings
of your heart?
He has numbered every sand of the sea
And he longs for you to know
that He believes in you

Can you feel a quiet power from above?
Can you feel his strength surround you
When your own is not enough
He has blessed you with
His spirit from on high
And He longs for you to know
it lives inside of you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name
To come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

You hold the promises of all eternity
Rise to claim the noble birthright
You were sent here to receive
He Has loved you since you lived
with Him before
Let Him lead you to the gifts
He has in store for you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name T
o come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

Daughters of a King
The Father's royalty
Heirs to His divinity
He's calling our names
To come and take our place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a King
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Daughter of the King
 
Vertaling:
 
Vraag je je af of hij weet wie je bent?
Vraag je je af of hij weet het geheime stukken van je hart?
Hij heeft genummerde elke zand der zee
En hij verlangt naar u om te weten
dat hij gelooft in je
Voel je een stille kracht van de hemel?
Voel je zijn kracht om je heen
Als je alleen is niet genoeg
Hij heeft gezegend met Zijn Geest uit de hoogte
En Hij verlangt voor u om te weten
dat het leeft in jou
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen en neem je plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Je houdt de beloften van de eeuwigheid
Stijging aan de edele geboorterecht op te eisen
Je werd hierheen gestuurd
om te ontvangen
Hij heeft liefgehad,
omdat je daar je leefde met Hem
voor Laat Hem je leiden
naar de gaven die Hij heeft
voor u in petto
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen
en neem je plaats Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Dochters van een koning
De Vader royalty
Erfgenamen van Zijn goddelijkheid
Hij roept onze namen
Om te komen en nemen onze plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning
 
 
 
King's Daughter
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl