Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Daughter of the King!
  
 
  
  
  
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
  
 
    
         
 
 
 
 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
De mens als kroon van Gods schepping  

“Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd”. (Psalm 8:4-7).
Voor een oprecht levende christen bestaat er geen enkele twijfel over het feit dat wat David hier in Psalm 23 zegt over de mens voor honderd procent waar is. De mens is de kroon van Gods schepping. Nu kan men de Bijbel kritisch gaan lezen en gemakkelijk opmerken: ‘Wat moeten we nu nog met zo’n psalm? Daarin kunnen we toch ook duidelijk lezen dat David nog niet eens wist dat de aarde een ronde bol was evenals de zon en andere planeten. Dus wat hij verder opmerkt heeft daarom ook geen waarde...’. Dan gaan we voorbij aan alles wat we in het Nieuwe Testament kunnen lezen en door de komst van Jezus werd geopenbaard. En wat er verder gebeurde nadat op de Pinksterdag Gods Geest werd uitgestort en vanaf dat moment tot openbaring kwam in allen die gingen geloven. Een waarachtig christen, die vol is van Gods Geest, laat zich daarom ook niet afleiden of in de war brengen door de velen die beweren dat God niet bestaat, althans zich niet geopenbaard heeft in zijn Zoon, Jezus Christus. 

De visie van David David had in zijn tijd al de duidelijke visie hoe God de mens beschouwde als kroon van de schepping. Hij merkte op hoe de mens ‘bijna goddelijk’ werd gemaakt (vert. NBG). De nieuwe bijbelvertaling zegt: “U hebt hem bijna een god gemaakt”. David voegt er nog aan toe dat de mens ‘gekroond’ werd met heerlijkheid en luister’ (NBV: ‘glans en glorie’). Dat de nieuwtestamentische gelovigen van de begintijd ook een duidelijk beeld van God hadden blijkt bijvoorbeeld uit wat Paulus zegt toen hij te Athene was. Daar merkte hij onder andere op dat “als wij uit God voortkomen, we niet mogen denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen”. Paulus merkt verder nog op dat God een dag heeft bepaald waarop hij een “rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man (Jezus) gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan” (Hand. 17:29-31).

Gods reddende kracht Paulus schaamt zich niet voor het evangelie van Jezus Christus, “want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven” (Rom. 1:16). Hij merkt verder nog op dat Gods onzichtbare eigenschappen vanaf de schepping zichtbaar zijn in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar” (vs. 20). Ook Petrus schrijft daarover, bijvoorbeeld als hij opmerkt dat “zijn goddelijke macht ons alles geschonken heeft wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht” (2 Petr. 1:3). Waarachtige christenen schuiven elke twijfel aan de kant. Zij weten door Gods Geest die in hen is hoe wij als nieuwe mensen in Christus door God gekroond zijn om de hoogste vorm van zijn scheppingswerk op de juiste wijze te vertegenwoordigen. Zijn Geest stimuleert het dagelijks verlangen in ons om invulling te geven aan deze geweldige taak. Zolang wij in een lichaam van vlees en bloed in deze wereld zijn willen wij daarom een levend getuige van Hem en zijn Koninkrijk zijn!
 
door Gert-Jan DoorninkReacties

 

 

 

Bijna goddelijk

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd ... Psalm 8:4


Zie je de schepping om je heen? Laat eens op je inwerken hoe overweldigend rijk, gevarieerd, oud en uitgestrekt die is. En kijk dan eens naar jezelf. Je gaat je er vanzelf over verwonderen dat je bestaat.  Laat maar eens tot je doordringen dat je in die enorme schepping wel heel speciaal bent.
Ja, jij bestaat, een uniek onderdeel van dat prachtige vingerwerk van God. Kijk nou: die handen en voeten, die zenuwbanen en gevoelens, dat kloppende hart, die hersenpan vol herinneringen en gedachten. Zo ben jij, dat ben jij, jij bent er. Je mag er zijn en je weet het. Je stroomt vol dankbaarheid dat je naast God in zijn schepping op deze aarde rond mag wandelen. God en jij samen, hoe is het mogelijk!


Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd (Ps. 8:5-6).


Bijna een god. Bijna. Want in alles heb je Hem nodig. Je kunt niet leven zonder zijn liefdeblijken, zijn zorg, zijn trouw. Het is door zijn genade, zijn onverdiende gunst dat je beseft hoe gewild, geliefd, bevoorrecht jij bent.
Bijna een god. Maar als mensen zich van Hem afkeren en denken dat ze zelf god zijn, god in hun oordeel over anderen, god in hun zelfbeschikking, god in hun trots, kijk dan wat er van hen wordt. Ze worden beestachtig boosaardig.
Als je weet dat God zijn naam op zijn schepping heeft gelegd, dat Hij die naam ook aan jou verbindt en dat je die meedraagt, dan overheerst de verwondering dat je bijna goddelijk bent gemaakt, namelijk als Gods partner onder mensen.


HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde (Ps. 8:1, 10).

door Willem de Vink

 
Reacties

 

 

 

 

 

Een sterke vrouw

 

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

Zij is meer waard dan edelstenen.
Haar man vertrouwt op haar
en zal daar rijkelijk bij winnen.
Ze brengt hem voorspoed, geen ellende,
alle dagen van haar leven.
 
Spreuken 31:10-12
 
Reacties

 

 

Wie ben ik?

Ik ben het zout der aarde.
(Mat. 5: 13)

Ik ben het licht der wereld.
(Mat. 5: 14)

Ik ben een kind van God.
(Joh. 1: 12)

Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus.
(Joh. 15: 1, 5)

Ik ben een vriend van Christus.
(Joh. 15: 15)

Ik ben door Christus uitgekozen en aangewezen om zijn vrucht te dragen.
(Joh. 15: 16)

Ik ben een dienaar van de gerechtigheid.
(Rom. 6: 18)

Ik ben een dienaar van God.
(Rom. 6: 22)

Ik ben een zoon van God: God is mijn geestelijke Vader.
(Rom. 8: 14, 15) (Gal. 3: 26 - 4: 6)

Ik ben een medeërfgenaam van Christus, en heb deel aan het erfgoed van Christus.
(Rom. 8: 17)

Ik ben Gods tempel. Zijn Geest en zijn Leven wonen in mij.
(1 Kor. 3: 16) (1 Kor. 6: 19)

Ik heb mij aan de Heer gehecht en ben één geest met Hem.
(1 Kor. 6: 17)

Ik ben een lid van het Lichaam van Christus.
(1 Kor. 12: 27) (Ef. 5: 29, 30)

Ik ben een nieuwe schepping.
(2 Kor. 5: 17)

Ik ben verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven.
(2 Kor. 5: 18, 19)

Ik ben een zoon van God en ik ben in Christus één met andere chistenen.
(Gal. 3: 26, 28)

Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik een zoon van God ben.
(Gal. 4: 6, 7)

Ik ben een heilige.
(Ef. 1: 1) (1 Kor. 1: 2) (Fil. 1: 1) (Kol. 1: 2)

Ik ben een maaksel van God, ik Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen.
(Ef. 2: 10)

Ik ben een huisgenoot van God.
(Ef. 2: 19)

Ik ben een gevange in de Heer.
(Ef. 3: 1) (Ef. 4: 1)

Ik ben rechtvaardig en heilig.
(Ef. 4: 24)

Ik ben een burger van een rijk in de Hemel, en ik heb nu al een plaats in de hemelse gewesten.
(Fil. 3: 20) (Ef. 2: 6)

Ik ben verborgen met Christus in God.
(Kol. 3: 3)

Ik ben een uiting van het leven van Christus, omdat Hij mijn leven is.
(Kol. 3: 4)

Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind.
(Kol. 3: 12) (1 Tes. 1: 4)

Ik ben een kind van het Licht en niet van de duisternis.
(1 Tes. 5: 5)

Ik heb deel aan de hemelse roeping.
(Heb. 3: 1)

Ik heb deel aan Christus; ik heb deel aan zijn leven.
(Heb. 3: 14)

Ik ben een levende steen en laat me gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.
(1 Petr. 2: 5)

Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom.
(1 Petr. 2: 9, 10)

Ik ben een bijwoner en vreemdeling in deze wereld waar ik tijdelijk woon.
(1 Petr. 2: 11)

Ik ben een vijand van de duivel.
(1 Petr. 5: 8)

Ik ben een kind van God, en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terugkomt op de aarde.
(1 Joh. 3: 1, 2)

Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij.
(1 Joh. 5: 18)

Ik ben niet de grote "Ik ben".
(Ex. 3: 14) (Joh. 8: 24, 28, 58)
Maar door de genade van God ben ik wat ik ben.
(1 Kor. 15: 10)
 

Lees meer...
 
 
 
 
WAT ZEGT GOD OVER MIJ?


* Ik heb je met heerlijkheid en eer gekroond.
(ps. 8:6)

* Ik heb je gered en heb je eer hersteld.
(ps. 91:15c)

* Je bent een rechtvaardige man/vrouw, door Jezus gereinigd.
(2 Corinthiërs 5:18,21)

* Ik veroordeel je nooit, ook niet als je fouten maakt.
(Johannes 3: 17-18)

* Je hoeft niet iets voor Mij te doen uit schuldgevoel, Ik hou toch wel van je!
(2 Corinthiërs 9:7)

* Het is de duivel die werkt met aanklachten, trap er niet meer in!
(Openbaringen 12)

* Ik wil dat je succes hebt in je leven.
(Psalm 1:3b en psalm 103 (1-5!)

* Je hebt vrede met Mij en leeft in Mijn genade.
(Romeinen 5)

* Je bent geen slaaf meer van de zonde, je bent vrij door Jezus.
(Romeinen 6)

* Dank Jezus, dat je bevrijd bent van de ellende van zonde en je oude natuur.
(Romeinen 7)

* De Heilige Geest helpt je om niet onder een wet te leven maar in genade.
(Romeinen 8)

* Je lijkt op Jezus en verandert steeds meer naar Zijn beeld.
(2 Corinthiërs 3:18)

* Ik wil dat je gezond bent.
(1 Petrus 2:24)

* Ik wil dat je weet dat je volledig bevrijd en gereinigd bent.
(Jesaja 53)

* Ondanks mislukkingen in je leven denk Ik kei positief over jou!
(Jeremia 29:11)

* Ik voed je op om maar één reden: je bent echt Mijn zoon/dochter.
(Hebreeën 12:5-6)

* Ik ben goed voor je!
(Handelingen 10)

* Ik wil dat je grotere dingen doet dan Jezus!
(Johannes 14:12)

* Ik wil echt dat ook jij gaven ontvangt en gebruikt.
(1 Corinthiërs 12)

* Ik hou echt van jou!
(1 Corinthiërs 13)

* Je kan en mag in tongen spreken en profeteren.
(1 Corinthiërs 14)

Bron: Dittysweblog

 

 

 

Lees meer...
Categorieën
Daughter of the King!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
  
 
Daughter of the King - Lyrics
Jenny Phillips
 
Do you wonder if
He knows who you are?
Do you wonder if
He knows the secret pleadings
of your heart?
He has numbered every sand of the sea
And he longs for you to know
that He believes in you

Can you feel a quiet power from above?
Can you feel his strength surround you
When your own is not enough
He has blessed you with
His spirit from on high
And He longs for you to know
it lives inside of you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name
To come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

You hold the promises of all eternity
Rise to claim the noble birthright
You were sent here to receive
He Has loved you since you lived
with Him before
Let Him lead you to the gifts
He has in store for you
Oh be true

[Chorus]
Daughter of a King
The Father’s royalty
Heir to His divinity
He’s calling your name T
o come and take your place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a king

Daughters of a King
The Father's royalty
Heirs to His divinity
He's calling our names
To come and take our place
Before His throne
He has always known
What He created you to be
Daughter of a King
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Daughter of the King
 
Vertaling:
 
Vraag je je af of hij weet wie je bent?
Vraag je je af of hij weet het geheime stukken van je hart?
Hij heeft genummerde elke zand der zee
En hij verlangt naar u om te weten
dat hij gelooft in je
Voel je een stille kracht van de hemel?
Voel je zijn kracht om je heen
Als je alleen is niet genoeg
Hij heeft gezegend met Zijn Geest uit de hoogte
En Hij verlangt voor u om te weten
dat het leeft in jou
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen en neem je plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Je houdt de beloften van de eeuwigheid
Stijging aan de edele geboorterecht op te eisen
Je werd hierheen gestuurd
om te ontvangen
Hij heeft liefgehad,
omdat je daar je leefde met Hem
voor Laat Hem je leiden
naar de gaven die Hij heeft
voor u in petto
Oh waar

[Chorus]
Dochter van een koning
De Vader royalty
Erfgenaam van Zijn goddelijkheid
Hij roept je naam
Om te komen
en neem je plaats Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning

Dochters van een koning
De Vader royalty
Erfgenamen van Zijn goddelijkheid
Hij roept onze namen
Om te komen en nemen onze plaats
Voor Zijn troon
Hij heeft altijd geweten
Wat Hij schiep u te zijn
Dochter van een koning
 
 
 
King's Daughter
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl